top of page
Hva er MTS?

Triage er et system for klinisk risikostyring som blir brukt i akuttmedisin verden rundt for trygt å styre pasientflyten når klinisk behov overstiger kapasitet. Systemer skal sikre at behandling gis basert på pasientbehov og til rett tid.

Generelt

Manchester Triage System (MTS) ble utviklet av Manchester Triage Group, en gruppe av akuttleger og akuttsykepleiere i Manchester, på midten av 1990-tallet. Initialt ble det utviklet som et system for hastegradsvurdering av pasienter i akuttmottak / legevakt (oppmøtetriage). Senere ble det også utviklet et eget system for telefontriage av pasienter som ringer inn. Telefontriage er basert på det samme systemet som ble utviklet for oppmøtetriage. Også andre systemer er utviklet, men disse er foreløpig mest brukt i Storbritannia, og brukes ikke i Norge.

Oppmøtetriage

Oppmøtetriage - MTS

Oppmøtetriage består av 5 hastegrader og beslutningsstøtte i form av flytskjemaer for 53 problemstillinger.

Hastegrader i oppmøtetriage:

Bilde1.png
Telefontriage

Telefontriage - TTA

Telefontriage ble utviklet på slutten av 1990-tallet, og bygger på oppmøtetriage. Her er det bare 4 hastegrader. De tre første sier hvor raskt pasienten bør ha tilsyn av helsepersonell, altså enten komme til legevakt, få ambulanse eller hjemmebesøk av lege. Alternativt hvor raskt pasienten bør få time hos fastlege. Den siste hastegraden tilsier at pasienten ikke trenger tilsyn, men får rådgivning.

Hastegrader:

Skjermbilde 2019-01-29 kl. 12.35.16.png

Internasjonal organisering

MTS er i dag det mest brukte triagesystemet i Europa, med blant annet Tyskland, Italia, Nederland, Storbritannia, Portugal, Østerrike, Sveits og Spania som medlemsland. Også Brasil, Mexico, Angola, og andre ikke-europeiske land er medlemmer.

Med dette som bakgrunn har Manchester Triage Group dannet et internasjonalt nettverk av land som bruker systemet. Dette nettverket, som også Norwegian Manchester Triage Group er med i, regulerer samarbeidet og utviklingen av MTS. Det gjennomføres internasjonale nettverksmøter en gang i året, der opptil tre representanter fra hvert medlemsland deltar.

Organisering
bottom of page